Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Poraj

Kolorowy pasek

Zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew!

Dnia 17 czerwca 2017 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmieniają się przepisy dotyczące wycinki drzew. Zmiany te dotyczą w szczególności osób fizycznych. Dotychczas, po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku, osoba fizyczna, mogła bez ograniczeń usuwać drzewa ze swojej nieruchomości o ile wycinka nie była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązywały jedynie zasady dotyczące ochrony gatunkowej oraz ochrony zabytków. Od dnia 17 czerwca 2017 roku, nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017r. poz. 1074), wprowadza istotne zmiany w zasadach wycinki drzew.

Poniżej przedstawiono jej najważniejsze zapisy:

OBOWIAZEK ZGŁASZANIA WYCINKI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE zapis nowej ustawy nałożył na osoby fizyczne (właścicieli) obowiązek zgłaszania wójtowi zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają:

- 80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,

- 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,

- 50 cm w przypadku pozostałych drzew.

Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

ZGŁOSZENIE musi zawierać:

- imię i nazwisko wnioskodawcy,

- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

- rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zgłoszenie można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do siedziby tut. Urzędu.

UWAGA: w przypadku drzew usuwanych z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zgłoszenia należy dokonać do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

PROCEDURA ADMINISTRACYJNA PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA

W terminie 21 dni Urząd przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół. UWAGA: gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych wyżej, na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni – nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 14 dniowego terminu.

W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie, może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew. UWAGA: za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. W związku z tym informacja o wniesieniu sprzeciwu może dotrzeć do zgłaszającego wycinkę w terminie dłuższym niż 14 dni. Najlepiej po upływie 14 dni

sprawdzić w Urzędzie czy nie zgłoszono sprzeciwu do wycięcia, gdyż wycinka drzewa, w stosunku do którego zgłoszono sprzeciw zagrożone jest karą finansową.

Wydanie decyzji o sprzeciwie stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (należy wtedy złożyć do tut. Urzędu wniosek na wycinkę drzew, który jest dostępny w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ochrona Środowiska - i uzyskać stosowną decyzję).

CZAS OBOWIAZYWANIA ZGŁOSZENIA

Zgodnie z nowymi regulacjami zgłoszone drzewo usunąć można jedynie w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin. Jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia.

OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z WYCIĘCIEM DRZEWA PO ZGŁOSZENIU

Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE

Zgodnie z nowelizacją ustawy, usunięcie drzew:

- bez stosownego zgłoszenia,

- przed dokonaniem oględzin przez organ,

- przed upływem terminu na zgłoszenie przez organ sprzeciwu,

- w przypadku sprzeciwu organu,

- bez wymaganego zezwolenia

skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

ZMIANY DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Wycinka drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

- 80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych

- 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych

- 50 cm w przypadku pozostałych drzew

wymaga uzyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew , wydawanej przez wójta, a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzkiego konserwatora zabytków.

STAWKI OPŁAT ZA WYCINKĘ

Na mocy nowej ustawy Minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie. Do czasu wejścia w życie w/w rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. dla drzew - 500zł/1cm obwodu pnia drzewa, dla krzewów - 200zł/1m2 powierzchni.

Wnioski do pobrania:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, które są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

 

Metadane

Źródło informacji:Marcin Jabłoński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Jabłoński
Data wprowadzenia:2017-06-19 11:16:32
Opublikował:Marcin Jabłoński
Data publikacji:2017-06-19 11:17:01
Ostatnia zmiana:2017-07-06 09:49:00
Ilość wyświetleń:319

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij