Referat  Organizacyjny i Spraw Społecznych - informacje

Miejsce załatwiania spraw z zakresu zameldowania i wymeldowania l udności:

Parter  pokój Nr 102,

 Tel. 034 -314-52-51 wew. 40 ;  034-366-85-82.

Ewidencja Ludności - Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010 roku  o ewidencji ludności
( Dz.U. z 2019 roku, poz. 1397 t.j. z późn. zm.)

 

 Menu przedmiotowe

 

 

·         Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia
do tego miejsca.

·         Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkiem rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw, przebywający
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Jeżeli jego pobyt nie przekracza 3 miesięcy nie ma obowiązku zameldowania się.

·         Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej przebywający
na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza
30 dni.

·         Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego. W celu skorzystania z ww. usługi niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego, który służy do potwierdzania tożsamości.

Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie elektronicznej, dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

 

Zameldowania na pobyt stały :

Wymagane dokumenty;

 1. Wypełniony formularz meldunkowy "Zgłoszenie pobytu stałego"
 2. Dowód osobisty lub paszport do wglądu
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem tym może być :

wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.

     4.      W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania

- dowód osobisty lub paszport pełnomocnika do wglądu

 Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa

Nie pobiera się opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, rodzeństwu, wstępnemu, zstępnemu.

Zameldowania noworodka dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego lub czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców u którego dziecko faktycznie przebywa.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały otrzymuje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

 

Zameldowanie na pobyt czasowy:

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz meldunkowy "Zgłoszenie pobytu czasowego"
 2. Dowód osobisty lub paszport do wglądu
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem tym może być : wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.

     4.      W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania

- dowód osobisty lub paszport pełnomocnika do wglądu

 Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa

Nie pobiera się opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, rodzeństwu, wstępnemu, zstępnemu.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Wymeldowanie z miejsca  pobyt stałego lub pobytu czasowego:

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony druk meldunkowy "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego"
 2. Dowód osobisty lub paszport do wglądu
 3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

- pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania

- dowód osobisty lub paszport pełnomocnika do wglądu

 Oplata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa

Nie pobiera się opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, rodzeństwu, wstępnemu, zstępnemu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoba, która nie dokonała wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego, a zgłasza zameldowanie w nowym miejscu pobytu stałego lub czasowego automatycznie zostanie wymeldowana z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności Organ Gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się".

 

 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy:

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego"
 2. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu  właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 3. Cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1pkt 2 lub art.206 ust.1 pkt 2  ustawy  z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650)  lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej  - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
 4. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
 5. Członek rodziny cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej niebędący obywatelem w.w. państw przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy - 17 zł.

 

Meldowanie cudzoziemca na pobyt stały:

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu stałego"
 • Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu  właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 • cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa  członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw przedstawia:

- kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

 • cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:

- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość  i obywatelstwo.

·         członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
 o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:

 - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, albo

 - ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały nie podlega opłacie skarbowej