Referat Organizacyjny i Spraw

Społecznych- Informacje

 

Wymiana oraz wydanie dowodu osobistego

Miejsce załatwiania spraw z zakresu wydawania dowodu osobistego ,

 zgłoszenie i unieważnienie zagubionego lub uszkodzonego dowodu :

Parter, pokój Nr 113

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2. Kolorowa fotografia o wym. 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

3. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

4. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.

5.Dowód osobisty dla dziecka.

W imieniu dziecka wniosek o dowód osobisty może złożyć jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.

 

Dzieci powyżej 5 roku życia muszą być obecne w urzędzie podczas składania wniosku.

Co musisz przygotować

·      wniosek o wydanie dowodu osobistego - pobierz go i wypełnij w domu. Wniosek możesz otrzymać też w urzędzie gminy. Pamiętaj, że w urzędzie możesz zwrócić się do urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,

·      zdjęcie dziecka do dowodu

·      swój dowód osobisty lub paszport.

Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście. Przy odbiorze przedstaw swój dowód osobisty lub paszport. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty dziecka, jeśli taki posiada.

Jeśli wniosek był składany dla dziecka do 5 roku życia, możesz odebrać dowód samodzielnie (nie musisz przychodzić z dzieckiem).

 2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Przez platformę ePUAP

 3. Opłaty

Bark opłat.

 4. Miejsce złożenia dokumentów

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych – ul. Jasna 21, parter, pok. 113 , tel. 34 3145 251 w. 48 

Wniosek można złożyć również w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP .

 5. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

 Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu, w którym został złożony wniosek. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.

 

6. Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j.Dz.U. z 2017r., poz.1464 z późn.zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia  2017 r. (Dz.U. Z 2017r., poz.1626 ) w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

 8. Uwagi

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego pobierany ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poraj  powinien być wydrukowany na jednej kartce, obustronnie.

Aby sprawdzić aktualny status dowodu osobistego należy wejść na stronę www.obywatel.gov.pl i w zakładce "dowody osobiste" wpisując nr zawarty na potwierdzeniu złożenia wniosku sprawdzić czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru.