Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych :

 

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Poraj reprezentowana przez Wójta Gminy Poraj z siedzibą w Poraju przy ul. Jasnej 21, 42-360 Poraj, tel. 34/3145251, zwany dalej Administratorem.

2.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail : iod@ugporaj.pl

3.     Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

1)    realizacji ustawowych zadań urzędu,

2)    wykonania umów z kontrahentami Gminy Poraj,

3)    wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

4)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.     W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być :

1)    organy władzy publicznej oraz podmiory wykonujące zadania publiczne,

2)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Poraj przetwarzają dane osobowe.

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż określają to przepisy prawa.

7.     W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa :

1)    prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych,

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

3)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

4)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzaniem danych osobowych,

5)    prawo do przenoszenia danych,

6)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8.     W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.     W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora – Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Poraj, przy czym podanie danych jest :

1)    obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,

2)    dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegją zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

          Wójt Gminy Poraj