Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Poraj

Kolorowy pasek

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Poraj zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://poraj.bip.net.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2010-03-30

 Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

§  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

§  część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

§  brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

§  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

§  filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Aplikacje mobilne

Brak

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Kozłowski, promocja@ugporaj.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 
34 314 52 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

 

Informacje uzupełniające

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

42-360 Poraj, ul. Jasna 21

tel.: 34 314 52 51

faks: 34 314 50 06

e-mail: sekretariat@ugporaj.pl 

strona internetowa: www.uporaj.pl

 Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Poraj mieści się w budynku, który częściowo przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd ułatwiający wejście do budynku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki, początek i koniec schodów na każdej kondygnacji oznaczony jest kolorowymi taśmami. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w referatach mieszczących się na I piętrze budynku powinny telefonicznie zgłosić się pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału, który obsłuży daną osobę na parterze budynku, w Biurze Podawczym. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Urzędu Gminy Poraj znajduje się jedno wydzielone, oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta
w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W tut. Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres: sekretariat@ugporaj.pl
  • faxem na nr 34 314 50 06
  • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
  • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 34 314 52 51

Pracownica Urzędu Gminy Poraj ukończyła kurs języka migowego pierwszego stopnia KSS-1.
Wiedza i umiejętności zdobyte na kursie umożliwiają podstawową komunikację z osobami niesłyszącymi.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij